Trainer

Trainer

Uwe Blankenberg

Uwe Blankenberg

2. DAN Judo

 

Gerald Bieber

Gerald Bieber

1. DAN Judo

Kristina Parlowski

Kristina Parlowski

1. KYU Judo

Kein Bild vorhanden

Siska Ehlers

1. KYU Judo

Christin Ehlers

1. KYU Judo

Jan Susemihl

Jan Susemihl

1. KYU Judo

Sabrina Ehlers

Sabrina Ehlers

1. KYU Judo

Kein Bild vorhanden

Melanie Ehlers

1. KYU Judo

Mirco Friede

Mirko Friede

1. KYU Judo

Kein Bild vorhanden

Sven Ehlers

1. KYU Judo